joi, 9 octombrie 2008

Pentru profesorii de istorie din oraşul Roman - un proiect de opţional util "Istoria oraşului Roman"

CURRICULUM OPŢIONAL LA DECIZIA ŞCOLII
PROIECT DE OPŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2008-2009

Denumirea opţionalului: Istoria oraşului Roman
Aria curriculară: Om şi societate
Tipul de opţional: opţional la nivel de disciplină
Durata: 1 an – 1 oră pe săptămănă
Clasa: a X-a/ a XI-a
Unitatea şcolară: Colegiul Naţional „Roman-Vodă”
Profesor: Pescaru Monica

I. ARGUMENT:
Elaborarea şi aplicarea noului curriculum au în vedere, între altele, posibilitatea construirii unor parcursuri individuale de învăţare printr-o ofertă curriculară flexibilă, adaptată specificului şcolii şi intereselor elevilor.
Cursul opţional Istoria oraşului Roman îşi propune să exploreze istoria bogată şi zbuciumată a acestei aşezări multiseculare, blagoslovită a fiinţa aici la confluenţa apelor Moldovei cu Siretul. Printr-un demers didactic flexibil, prezentul opţional îi va familiariza pe elevi cu aspectele deosebit de interesante ale istoriei şi vieţii oraşului şi locuitorilor lui din cele mai îndepărtate vremuri până în zilele noastre, evidenţiind importanţa acestui personaj colectiv – comunitatea locală. În acest fel, poate fi cultivat respectul faţă de înaintaşi, poate fi promovată cinstirea memoriei lor, pot fi apreciate la justa lor valoare realităţile prezentului. Termeni ca civism, solidaritate, implicare în viaţa comunităţii, altruism, sacrificiu capătă noi valenţe şi un conţinut real, contribuind la formarea personalităţii elevului şi la integrarea lui socială. Elevii sunt astfel încurajaţi să afle mai multe despre trecutul comunităţii în care trăiesc, fiindu-le stimulată curiozitatea ştiinţifică, respectul faţă de înaintaşi şi sacrificiul lor, responsabilitatea, gândirea critică. De asemenea, cursul îşi propune să elimine lacunele observate anterior în cunoştinţele elevilor despre istoria localităţii în care trăiesc, prea puţin valorificată în timpul orelor de curs şi urmăreşte realizarea interdisciplinarităţii, prin explicarea şi înţelegerea legăturilor cauzale dintre diferitele procese istorice, făcând apel şi la noţiunile altor discipline studiate, prin transfer de cunoştinţe. În cadrul cursului, elevii vor avea posibilitatea de a realiza proiecte individuale sau de grup, fiindu-le astfel dezvoltate atât capacităţile de muncă individuală şi încrederea în sine, cât şi lucrul în echipă care oferă posibilitatea unei participări mai responsabile şi a unei cooperări mai strânse. Pentru a dinamiza procesul de predare-învăţare şi pentru a le forma elevilor abilităţi şi deprinderi intelectuale superioare (tehnici de cercetare şi interpretare), aceştia vor avea contact direct cu sursele istorice – documente, presa locală, vizite la muzeu, la monumente istorice şi cimitirul eroilor. De asemenea, poate fi utilizată tehnologia multimedia pentru informare, dar şi pentru prezentarea produselor muncii lor.
Acest opţional vine, aşadar să completeze şi să aprofundeze deprinderile şi cunoştinţele prevăzute în programa şcolară a orelor din trunchiul comun, să dezvolte plenar personalitatea elevului, capabil să analizeze, să propună soluţii, să accepte diversitatea şi dialogul, să abordeze perspectivele multiple asupra trecutului, să-şi însuşească şi să practice atitudinile şi valorile domocratice.

II. COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi coerentă a limbajului general de specialitate (termeni şi noţiuni istorice, concepte);
2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale;
3. Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi;
4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme;

III. VALORI ŞI ATITUDINI:
• Gândire critică şi flexibilă;
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
• Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale;
• Preocuparea pentru viaţa comunităţii în care trăiesc şi pentru trecutul acesteia;
• Dezvoltare atiutudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială;
• Încredere în sine şi cooperarea activă, stimularea curiozităţii ştiinţifice;

IV. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:


COMPETENŢE SPECIFICE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
- încadrarea evenimentelor locale în context naţional şi universal; - prezentarea principalelor caracteristici geografice şi istorice ale Romanului
- identificarea pe hartă a localităţii natale;
- să identifice şi să folosească informa-
ţiile oferite de sursele istorice referitoare
la trecutul oraşului Roman; - analizarea documentelor istorice, a
presei vremii şi interpretarea informaţiilor obţinute;
- realizarea unui discurs pornind de la o realita
te observată;
- cunoaşterea caracteristicilor economi-
ce, sociale, politice şi culturale care formează imaginea unei comunităţi lo-
cale; - întocmirea unor grafice şi interpretarea unor
documente istorice;
- realizarea unor analize comparative;
- identificarea unor posibile teme referi-
toare la istoria oraşului; - dezbatere;
- alcătuirea unui plan logic şi elaborarea unui
text (eseu, referat);
- aprecierea rolului personalităţilor în
istoria localităţii; - întocmirea unor fişe biografice pentru perso-
nalităţile locale;
- compararea unor opinii şi argumente
diferite referitoare la o temă de istorie
locală;
- aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la realităţile prezentului local,
naţional şi universal; - formularea unor opinii personale referitoare
la teme dată;

- utilizarea mijloacelor IT pentru informare şi documentare;

- analiza diversităţii sociale, culturale şi
de civilizaţie pornind de la sursele istori-
ce; - identificarea cauzelor care au condus la buna
convieţuire a românilor cu diferitele etnii (evrei,
armeni etc.) în oraşul Roman;
- alcătuirea planului unei investigaţii, a
unui proiect pesonal sau de grup,
privitor la istoria oraşului; - identificarea surselor de informare (bibliotecă,
muzeul de istorie, Internet) şi realizarea unui proiect cu o temă la alegere din istoria oraşuluiV. CONŢINUTURI TEMATICE:

1. Introducere
2. Oraşul Roman – coordonate geografice şi istorice
a. Aşezare şi caracteristici geografice;
b. Originea şi vechimea oraşului;
c. Portretul unui ctitor – Roman I Muşat;
3. Romanul medieval:
a. Cetăţile medievale ale Romanului şi rolul lor politic şi economic
4. Între tradiţie şi modernitate: Romanul în sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea:
a. În vâltoarea marilor evenimente ale istoriei naţionale moderne – contribuţii romaşcane la revoluţia paşoptistă, Unirea Principatelor şi Războiul de Independenţă;
b.Aspecte economice, sociale, culturale şi edilitare ale Romanului la începutul secolului al XX-lea;
5. Oraşul Roman în vreme de război (1914-1918):
a. Participarea trupelor romaşcane la Războiul Întregirii;
b. Aportul romaşcanilor la susţinerea efortului de război;
c. Viaţa cotidiană în anii războiului;
6. Economic, social, politic şi cultural între cele două războaie mondiale.
7. A doua conflagraţie mondială şi impactul ei asupra vieţii oraşului.
8. Romanul „epocii de aur”: „schimbarea la faţă” a oraşului.
9. Personalităţi romaşcane de ieri şi de azi.

VI. SUGESTII METODOLOGICE Şi MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Tema se pretează la utilizarea şi investigarea unor surse istorice diverse referitoare la istoria Romanului: documente istorice, imagini, memorialistică, presa vremii, fondurile arhivistice ( totuşi mai greu accesibile), monografii, lucrări generale, site-uri Internet etc.
Se pot utiliza metode active variate, precum descoperirea, comparaţia, studiul de caz, dezbaterea, proiecte personale şi de grup, investigaţia, compararea mai multor surse istorice care prezintă aceeaşi problemă istorică. Elevii pot fi antrenaţi în citirea, analizarea sau chiar realizarea unor grafice şi tabele sinoptice.
Activitatea din clasă poate fi completată cu vizita la Muzeul de Istorie, monumente istorice locale şi Cimitirul eroilor, unde elevii pot observa şi analiza materialul arheologic şi arhivistic. Evaluarea se poate realiza prin intermediul lucrărilor scise cu itemi semi-obiectivi şi obiectivi, referate, portofolii, realizarea de biografii sau eseuri, iar ca mijloace didactice se pot utiliza harta judeţului Roman, imagini ale Romanului de altădată, calculatorul.
VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Andone Delahomiceni, Mihai, Pagini din istoria Romanului 1989-2004. Legislativ, executiv, cultură, Editura Grafit, Bacău, 2007
2. Cozărescu, Epifanie, Clocotici, Octav, Istoricul Spitalului Municipal Precista Mare din Roman până la bicentenar (1998); Parţial şi al vieţii medico-farmaceutice romaşcane, S.C. „Ştiinţa şi Tehnica” S. A. , Roman, 2001
3. Istoria oraşului Roman 1392-1992, Societatea culturală „Roman – 600”, Roman, 1992
4. Kiriţescu, Constantin, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, vol I-II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989
5. Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol III, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1991
6. Prangati, Constantin, Oameni politici şi de stat din judeţul Neamţ, Ed. Babel, Bacău, 2003
7. Steţcu, Nicolae, Gheorghe A. M. Ciobanu, Pagini din istoria liceului Roman-Vodă 1872-1972, editată de Liceul „Roman-Vodă”, Roman, 1972


Voi posta si alte materiale utile acestui curs opţional. Aştept comentarii!

luni, 6 octombrie 2008

Inceputuri...

De ce roman1ist? Pentru ca suntem romascani, pentru ca ne place istoria si pentru ca vrem sa aflati mai multe despre noi si sa comunicam...Urati-ne noroc!